Zakres usług

ZAKRES USŁUG


PRAWO RZECZOWE

• sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
• sprawy o zasiedzenie
• sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu
• sprawy o zniesienie współwłasności
• sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
• sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości


PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną procesów inwestycyjnych w budownictwie. Nasze usługi obejmują zarówno procedurę administracyjną jak i zagadnienia cywilistyczne. Świadczymy pomoc prawną w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu budowlanego. Przygotowujemy również wszelkie niezbędne umowy, między innymi:
• Umowy o roboty budowlane
• Umowa o generalne wykonawstwo
• Umowy o dzieło i zlecenia
• Kontrakty i umowy z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w procesie budowlanym (kierownicy kontraktów, kierownicy budowy, architekci)
• Umowy developerskiePRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą szeroki zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:
• sprawy o rozwód
• sprawy o separację
• sprawy o alimenty
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
• sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
• sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
• sprawy o podział majątku wspólnego
• sprawy o ubezwłasnowolnienie


PRAWO SPADKOWE

• sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
• sprawy o dział spadku
• sprawy o zachowek
• sprawy dotyczące obalenia testamentów


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

• windykacja należności
• powództwo przeciwegzekucyjne
• reprezentacja zarówno wierzycieli jak i dłużnika


GOSPODARCZE I HANDLOWE

• tworzenie spółek
• przekształcanie spółek
• przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego
• tworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
• tworzenie fundacji i stowarzyszeń


PRAWO WYKROCZEŃ

• obrona w sprawach o wykroczenia
• reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem - w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego


PRAWA KONSUMENTA

• dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi
• sprzedaż na odległość

Zapraszamy